ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αντικείμενο και μέθοδος του αστικού δικαίου

Το θέμα και η μέθοδος του αστικού δικαίου συνδέονται στενάμεταξύ τους, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά του δεύτερου καθορίζονται από την ουσία του πρώτου. Επίσης, η διαμόρφωσή τους επηρεάζεται από την κοινωνική δομή, τις οικονομικές σχέσεις, το πολιτικό σύστημα.

Το θέμα του αστικού δικαίου είναι το καθιερωμένοιδιοκτησιακές και μη προσωπικές σχέσεις. Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες τους έχουν ίσα δικαιώματα, ελεύθερη βούληση και είναι εξίσου ανεξάρτητα.

Προβαίνοντας στον ορισμό του αντικειμένου του αστικού δικαίουκαι τη λειτουργία του νόμου της αγοραίας αξίας, η μέθοδος του χαρακτηρίζεται από την κατεύθυνση της επιστροφής, δηλαδή, η αξία του ακινήτου αντισταθμίζεται, αν είναι απαραίτητο.

Σε αυτή την έννοια, αστικήδικαιώματα: ρύθμιση των σχέσεων ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας. Αυτές οι σχέσεις πρέπει αναγκαστικά να βασίζονται στην πλήρη αυτονομία της βούλησης, στην ισότητα των συμμετεχόντων και στην ικανότητα ανεξάρτητης διάθεσης της περιουσίας τους.

Το θέμα και η μέθοδος του αστικού δικαίου δείχνουντι διαχειρίζεται αυτός ο κλάδος της επιστήμης και πώς το κάνει. Και ρυθμίζει βασικά αυτές τις σχέσεις, το αντικείμενο και το περιεχόμενο των οποίων είναι αξίες και αγαθά που έχουν ένα νομισματικό ισοδύναμο (δηλαδή, ιδιοκτησία).

Έτσι, το θέμα και η μέθοδος του αστικού δικαίου ως κλάδος της επιστήμης καλύπτουν την κύρια σφαίρα της ζωής (οικονομικής) κοινωνίας και σημαντικούς τομείς δραστηριότητας των μελών της.

Το κύριο είδος διέπεται από το αστικό δίκαιοτην ιδιοκτησία, το περιεχόμενό της, τη διαδικασία για την εφαρμογή της και τις βάσεις για αυτό, καθώς και τις σχέσεις κύκλου εργασιών και άλλων σχέσεων που σχετίζονται με την ιδιοκτησία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτών των σχέσεων διεξάγεται, βασιζόμενη στο δικαίωμα των υποκειμένων να διαθέτουν αυτοτελώς την ιδιοκτησία τους, στην αυτονομία της θέλησης και της ισότητας τους. Μια τέτοια διαχείριση συμπίπτει εντελώς με τους κανόνες της αναπτυγμένης οικονομίας της αγοράς και του δημοκρατικού συστήματος.

Ταυτόχρονα, το αστικό δίκαιο αφοράζητήματα μη προσωπικών προσωπικών σχέσεων και δεν συνδέονται αναγκαστικά με σχέσεις ιδιοκτησίας. Ο Αστικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναφέρεται σε αυτές τις σχέσεις στον τομέα των επιστημονικών ανακαλύψεων και της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων, που βασίζονται επίσης στην αυτονομία της βούλησης, της ισότητας και της ελευθερίας διάθεσης περιουσίας, δηλαδή σε όλα όσα αντιστοιχούν στη μέθοδο του αστικού δικαίου.

Μια από τις κύριες σφαίρες που ρυθμίζειαστικού δικαίου - είναι η δραστηριότητα του επιχειρηματία. Ο κώδικας ορίζεται ως ένα που γίνεται ανεξάρτητα, με δική τους ευθύνη, και έχει ως στόχο την απόκτηση από την πώληση αγαθών, την εκτέλεση ένα συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή τη χρήση της περιουσίας του σταθερού κέρδους για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι ως επιχειρηματίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

Το θέμα και η μέθοδος του αστικού δικαίου επίσηςκαλύπτει σε κάποιο βαθμό και τη σχέση, γνωστή ως οργανωτική. Και στο βαθμό που είναι απαραίτητες για την ίδρυση και λειτουργία σχέσεων ιδιοκτησίας και μη ιδιοκτησίας. Συμπεριλαμβανομένων στον τομέα των επιχειρηματιών. Η σημασία τους εκδηλώνεται όταν πρόκειται για τη σύναψη συμβάσεων, την καταχώριση κληρονομίας ή την πληρεξουσιότητα.

Ορισμένες πηγές αναφέρονται στο θέματο αστικό δίκαιο και τις εταιρικές σχέσεις (δηλαδή εκείνες που διαμορφώνονται μέσα σε μια επιχείρηση ή μια επιχείρηση). Ωστόσο, τα υπάρχοντα σημάδια δείχνουν ότι οι σχέσεις εντός των εταιριών δεν μπορούν να μελετηθούν και να ρυθμιστούν από τις αρχές του αστικού δικαίου. Δεδομένου ότι η βάση τους είναι ηθική και επίσημη, είναι λογικό να συμπεριληφθούν στο επιχειρηματικό δίκαιο και όχι στο αστικό δίκαιο.

  • Βαθμολογία: