ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας: βασικές έννοιες

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το δικαίωμαένα πρόσωπο για το θέμα ή πληροφορίες που δημιουργούνται από το μυαλό του, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα της δημιουργικής ή πνευματικής δραστηριότητας που καθορίζονται στη νομοθεσία. Μπορεί να είναι ιδιόκτητο και μη ιδιοκτησία. Επίσης, κανένα άτομο που έχει δημιουργήσει κάτι με το μυαλό του δεν μπορεί να στερηθεί αυτού του δικαιώματος και να περιοριστεί σε αυτό.

δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας

Το αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί να είναιβάση δεδομένων, λογοτεχνικό έργο, εικόνα, πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα σχετικά με τη μεταφορά βίντεο ή ήχου, επιστημονικές ανακαλύψεις, εφευρέσεις. Το άτομο που έχει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το πρόσωπο που δημιούργησε το αντικείμενο.

Αν μιλάμε για δικαιώματα ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας, η πρώτη επιλογή είναι:

- Επίσημη αναγνώριση του ανθρώπου ως δημιουργούαντικείμενο. Ταυτόχρονα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφεύρεσή του όπως ευχαριστεί. Το θέμα έχει επίσης το δικαίωμα να επιτρέψει ή να απαγορεύσει τη χρήση της περιουσίας του από άλλους.

- Την ανάγκη να προστατεύονται οι δικές τους εφευρέσεις από τις καταπατήσεις ενός άλλου ατόμου που θέλει να προσαρμόσει όλα τα δικαιώματα ή να καταστρέψει ένα αντικείμενο.

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όσον αφορά το άλλο είδος δικαιωμάτων, υπάρχουν ανεξάρτητα από τα νομικά πρότυπα, αν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο θέμα.

Η πνευματική ιδιοκτησία έχειορισμένων περιόδων ισχύος. Αν δεν είναι ιδιοκτησία, μπορεί να ενεργήσει για πάντα. Αν προβλέπονται δικαιώματα ιδιοκτησίας, τότε ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τη νομοθεσία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Και μπορούν να τερματιστούν μπροστά από το χρόνο.

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπειμε την επιφύλαξη της χρήσης του αντικειμένου κατά την κρίση του. Ωστόσο, πρέπει να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων. Αν το άτομο που δημιούργησε το αντικείμενο ή το αντικείμενο, επιτρέπει σε άλλους να το χρησιμοποιήσουν, τότε πρέπει να το κάνουν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Φυσικά, για να χρησιμοποιήσετε ένα αντικείμενο, πρέπει να έχετε ένα έγγραφο εξουσιοδότησης - μια άδεια.

Εάν το αντικείμενο δημιουργήθηκε λόγωόρους της σύμβασης εργασίας, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να ανήκει στο πρόσωπο για το οποίο εργάζεται ο εφευρέτης. Αλλά αυτό αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Εάν είναι ιδιοκτησία, τότε ανήκουν στον υπάλληλο που δημιούργησε το αντικείμενο, τους ανωτέρους του, ή μπορεί να είναι σύνηθες.

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αν το θέμα ή η εφεύρεση δημιουργήθηκε απόπρο-παραγγελία, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ανήκουν στον δημιουργό του αντικειμένου και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ανήκουν στον πελάτη. Επίσης, ο δημιουργός και ο πελάτης μπορούν να κατέχουν το αντικείμενο μαζί.

Κάθε δημιουργός μπορεί να είναι σίγουρος ότι τουη εφεύρεση δεν θα χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο χωρίς την άδειά του. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύονται από νομοθεσία που προβλέπει ευθύνη για την παραβίαση τους. Τις περισσότερες φορές, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους σε δικαστήριο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

  • Βαθμολογία: