ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νόμοι και αρχές κατάρτισης

Οι νόμοι και οι αρχές της εκπαίδευσης είναι σημαντικοίτα συστατικά που είναι εγγενή όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και για όλους, χωρίς εξαίρεση, τις επιστήμες και τα υποσυστήματα της κοινωνίας. Ο ορισμός των νόμων της μάθησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο ανάπτυξης των ανθρωπιστικών και ανθρωπολογικών επιστημών. Μέχρι σήμερα, ενόψει του υπάρχοντος επιπέδου ανάπτυξης της παιδαγωγικής θεωρίας, είναι δυνατόν να διατυπωθούν ορισμένες νομιμότητες και αρχές διδασκαλίας.

Η κανονικότητα της εκπαίδευσης είναι ένα σύστημα γενικής,ουσιαστικών, αντικειμενικών, αναγκαίων και επίμονα επαναλαμβανόμενων δεσμών μεταξύ παιδαγωγικών φαινομένων, καθώς και των συνιστωσών της μαθησιακής διαδικασίας που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Κατανομή εσωτερικών και εξωτερικών μοτίβων.

Τα εσωτερικά πρότυπα είναι: υπαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των φοιτητών και την εκμάθηση της διαδικασίας διαχείρισης, την εξάρτηση της μάθησης σχετικά με τον τρόπο εύρεσης αντιφάσεις μεταξύ των γνωστικών (πρακτικά) τα καθήκοντα και το επίπεδο που απαιτείται για τις ικανότητες λύση, τη γνώση και τις δεξιότητες των μαθητών τους, την ψυχική τους ανάπτυξη.

Τα εξωτερικά σχέδια είναι: την ανάπτυξη και την ανατροφή της παιδείας, την κοινωνική προετοιμασία των μεθόδων, τους στόχους και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, την εξάρτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τα χαρακτηριστικά της επαφής του εκπαιδευτικού με τα στοιχεία του γύρω κόσμου, την εφαρμογή της μάθησης στην επικοινωνία και τη βάση της δονητικά ενεργούς προσέγγισης.

Μιλώντας σε μια πιο κατανοητή γλώσσα, τότε σε εξωτερικόΟι νόμοι περιλαμβάνουν την εξάρτηση της μαθησιακής διαδικασίας από τις κοινωνικές συνθήκες και διαδικασίες (πολιτιστικό επίπεδο, πολιτική και οικονομική κατάσταση κ.λπ.). Σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των συνιστωσών της μαθησιακής διαδικασίας, για παράδειγμα μεταξύ του μαθητή, του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού υλικού, μεταξύ του περιεχομένου της εκπαίδευσης, των στόχων, των μέσων, των μεθόδων και των μορφών εκπαίδευσης.

Όλα αυτά τα σχέδια μπορούν να εξεταστούν επακριβώςκαθιερώθηκαν, όπως ελέγχονταν πολλές φορές, επιβεβαίωσαν και εξήγησαν. Εφόσον τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα φαινόμενα επηρεάζουν πάντοτε τη μαθησιακή διαδικασία, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των ανθρωπιστικών επιστημών θα δημιουργηθούν νέα πρότυπα της μαθησιακής διαδικασίας.

Μοτίβα και αρχές εκμάθησηςδιασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Και όλα αυτά για το λόγο ότι, βάσει των νόμων, ο σχηματισμός των αρχών είναι ακριβώς ο ίδιος. Σύμφωνα με τις αρχές, αναφέρονται στις γενικές διατάξεις που καθορίζουν τις απαιτήσεις για την οργάνωση, το περιεχόμενο, τη διαχείριση και την εφαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας. Στην παιδαγωγική επιστήμη, διατυπώνονται τώρα οι αρχές του πολιτισμού και της φύσης, το πρόβλημα, η βέλτιστη συνέπεια, η συνοχή, η συνοχή, η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και πολλές άλλες. Η κατανόηση των αρχών της μάθησης καθιστά δυνατή την οργάνωση της κατάρτισης σύμφωνα με τους νόμους της, καθώς και εύλογο να καθορίσει το στόχο, να επιλέξει τις κατάλληλες μορφές και μεθόδους διδασκαλίας.

Οι αρχές μάθησης μπορούν να χωριστούν σεγενικό ιατρικό και μεθοδικό. Οι γενικές διδακτικές αρχές της διδασκαλίας περιλαμβάνουν τις αρχές της συνείδησης, της προσπελασιμότητας, της σκοπιμότητας, της δύναμης, της σαφήνειας, της δραστηριότητας, της εκπαίδευσης, της εξατομίκευσης. Οι μεθοδολογικές αρχές διδασκαλίας είναι η αρχή της συνεκτίμησης της μητρικής γλώσσας, της αρχής του επικοινωνιακού προσανατολισμού και της αρχής της ολοκλήρωσης και της διαφοροποίησης.

Έτσι, τα πρότυπα και τις αρχές της μάθησηςβρίσκονται σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Αρχικά, προκύπτουν πρότυπα και μόνο αργότερα, εξαιτίας της ανάπτυξής τους, δημιουργούνται αρχές, η ανάπτυξη των οποίων συνδέεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη νέων εννοιών και θεωριών μάθησης.

  • Βαθμολογία: