ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νόμος για τους μη εμπορικούς οργανισμούς

Εγκρίθηκε στη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούςκαθορίζει τη θέση και τη διαδικασία λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και τη χρήση της περιουσίας τους, τις βάσεις διαχείρισης, τις μεθόδους και τις μεθόδους κρατικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους Εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις οργανώσεις σε όλη τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται στους συνεταιρισμούς καταναλωτών, η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από τους κανόνες του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τα ξεχωριστά άρθρα αυτού του νόμου δεν ισχύουν για θρησκευτικές οργανώσεις.

Ο εξεταζόμενος νόμος υιοθετείται επιπρόσθετατο περιεχόμενο του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο οποίος εκθέτει μόνο την έννοια ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού και περιγράφει επίσης ορισμένες μορφές αυτών των οργανώσεων ως νομικών οντοτήτων.

Το θέμα της ρύθμισης του νόμου είναισχέσεις που καθορίζουν τη δραστηριότητα οποιουδήποτε νομικού προσώπου από τη στιγμή της δημιουργίας του μέχρι την εκκαθάριση. Ιδιαίτερη προσοχή στα άρθρα του νόμου είναι αφιερωμένη σε μορφές υποστήριξης από κρατικά όργανα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Λόγω του ότι ο νόμος είναι κοινόςσε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο της νομοθεσίας των υποκειμένων, δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές ή εξαιρέσεις από τους κανόνες της. Ο ισχύων νόμος για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις καθιερώνει ότι αυτό νοείται ως τέτοιο που δεν καθορίζει το κέρδος και τη διανομή μεταξύ των συμμετεχόντων ως κύριο στόχο της δημιουργίας και της δραστηριότητάς του. Κατά κανόνα, διαμορφώνονται για την υλοποίηση των κοινωνικών στόχων και οι κύριες κατευθύνσεις της εργασίας τους είναι φιλανθρωπικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εργασίες και υπηρεσίες, προστασία της υγείας, ανάπτυξη αθλημάτων και άλλες. Το κύριο χαρακτηριστικό για όλους αυτούς τους τύπους είναι ο μη εμπορικός χαρακτήρας τους. Υπό την έννοια αυτή, ο υπό εξέταση νόμος είναι επίσης ένας νόμος για αυτόνομους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ο οποίος ορίζεται ως ένας οργανισμός που δεν έχει σταθερή και επίσημη ιδιότητα μέλους, δημιουργείται βάσει εθελοντικών συνεισφορών και δηλώνει τις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω από τους τομείς δραστηριότητάς του.

Όπως προβλέπεται από το νόμο περί μη κερδοσκοπικού χαρακτήραοργανώσεις, σχηματίζονται με τη μορφή δημόσιων ενώσεων, εταιρικών σχέσεων, ενώσεων και ενώσεων, ιδρυμάτων, ιδρυμάτων και άλλων μορφών. Ο κοινός στόχος τους είναι να επιτύχουν κοινωνικά οφέλη.

Αυτή η νομική πράξη θεσπίζει και ρυθμίζεινομικό καθεστώς των μη κερδοσκοπικών ενώσεων. Επομένως, θεωρούνται ότι δημιουργούνται με βάση τα δικαιώματα μιας νομικής οντότητας από την ημερομηνία της εγγραφής. Προβλέπεται ότι μια μη κερδοσκοπική ένωση μπορεί να κατέχει χωριστή ιδιοκτησία, να υπόκειται σε διαφορές, να αποκτά περιουσιακά και μη ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Ωστόσο, πρέπει να έχει ξεχωριστή ισορροπία.

Στις πρακτικές δραστηριότητες θα πρέπει να διακρίνονταιτο θέμα της ρύθμισης του εν λόγω νόμου, από το θέμα, το οποίο προϋποθέτει έναν ομοσπονδιακό νόμο για τους δημόσιους οργανισμούς. Ο νόμος αυτός προβλέπει τις αρχές και τις διαδικασίες για τη ρύθμιση των σχέσεων ευρέος περιεχομένου και που συνδέονται με τα δικαιώματα δημιουργίας δημόσιων ενώσεων.

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως προβλέπεταιο νόμος για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δημιουργείται για αόριστο χρονικό διάστημα, εφόσον η ίδια η οργάνωση δεν προβλέπει την ίδια περίοδο στα νομοθετικά της έγγραφα. Επιπλέον, ο νόμος δίνει το δικαίωμα να ανοίξει γραφεία εκπροσώπησης στη Ρωσική Ομοσπονδία, ενώ το υποκατάστημα μπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστή υποδιαίρεση, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά εκτός της έδρας.

Η οργάνωση δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων συνεπάγεται εγγύηση συμμετοχής στην πολιτική κυκλοφορία. Αυτός ο κύκλος εργασιών, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εκτελείται, κατά κανόνα, με τη μορφή δραστηριότητας νομικής οντότητας.

  • Βαθμολογία: